சூடேறிக்கொண்டிருக்கின்றனர் மனிதர்கள்

இறுகிய பனிமலைகள்
பிளந்து விழுகிறது துருவத்தில்.
சூடேறிக்கொண்டிருக்கும் பூமிபற்றி
கவலைகொள்கின்றனர் மனிதர்கள்.
ஓவியர்களின் தூரிகைகள்
எதிர்காலத்தை எட்டுகின்றன.

Continue reading “சூடேறிக்கொண்டிருக்கின்றனர் மனிதர்கள்”