சுடுமணல்

Archive for September 2003

picture for poem

அது ஒரு மாலைப்பொழுது
வானொலியின் புயல் எச்சரிக்கையின்மீது
நான்
தூக்கி வைத்திருந்தேன் அந்த
மாலைப்பொழுதை.
கருமுகில்களின் பேயசைவில்
மனசு அறுத்துக் கொண்டு
அலைந்தது.

Read the rest of this entry »


Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Archives

Blog Stats

  • 25,904 hits