சுடுமணல்

About

இலங்கை – ஒரு 25 வருடம்
புகலிடம் (சுவிஸ்) – இதுவரை 32 வருடம்.

அவ்வப்போது நான் எழுதியவற்றை சுடுமணலில் சேமிக்கும் முயற்சியில்…
– ரவி

email : ravindran.pa100@gmail.com

facebook : http://www.facebook.com/ravindran.pa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Archives

Blog Stats

  • 26,178 hits
%d bloggers like this: