சுடுமணல்

Archive for April 2006

காய்ந்து உலர்ந்து வரண்டு
இந்தக் காகிதத் துண்டு இப்போதும்
பச்சைப் புல்லிடை கிடக்கிறது.
இல்லை வாழ்கிறது.
ஒவ்வொரு முறையும். அது
கண்ணில் எத்துப்படத் தவறுவதேயில்லை.

Read the rest of this entry »


Pages

Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Archives

Blog Stats

  • 30,610 hits