சுடுமணல்

Archive for March 2002

வார்த்தைகளுள் தமது
கவலைகளை புகுத்தி
தனக்களவாய்
முடிந்தால் கனதியாய்
ஊதிப்பெருப்பிக்கும் கலையறியா
குழந்தைகளின்
போர்ச்சோகம் கொடியது.

Read the rest of this entry »


Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Blog Stats

  • 18,274 hits